අඛණ්ඩතාව . කාර්ය සාධනය . කණ්ඩායම් වැඩ . වගකීම
ඔරියන්ට් ලීසිං FOSE සමග හවුල්කරුවන්වෙයි

ඔරියන්ට් ලීසිං FOSE සමග හවුල්කරුවන්වෙයි

Latest News   ●   June 28th, 2017   ●   admin

We are pleased to announce that Orient Leasing was the financing partner of the “Federation of Self Employees (FOSE)”, which initiated a project to empower entrepreneurs with Dimo Batta vehicles, used for commercial purposes.

The 5th phase of this project was launched on the 5th of September 2012, under the guidance of the Ministry of Finance and the Ministry of Economic Development.

Thank you for your message. It has been sent.