අඛණ්ඩතාව . කාර්ය සාධනය . කණ්ඩායම් වැඩ . වගකීම

මූල්‍ය සාධනය

  ●   June 30th, 2017   ●   admin

ඔරියන්ට් මූල්‍ය සාධන සේවාව

ඔබගේ ඉන්වොයිස් වටිනාකමෙන් 70% කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් එවෙලේම ලබාගෙන, ගෙවීම් එකතු කිරීමේ කාර්ය අපට ලබා දෙන්න.
ගනුදෙනුකරු වෙත යවනු ලබන ඉන්වොයිසියේ අප සමාගමේ ලිපිනය සමග යැවිය යුතුය. ගණුදෙනුකරුවන් නියමිත දිනට පෙර අප සමාගමට ගෙවීම් සිදු කළ යුතු ය​.
පසුව අපගේ සේවා ගාස්තුව අඩු කර ඔබගේ ඉන්වොයිසියේ ඉතිරි අගය ඔබට ගෙවනු ඇත.