අඛණ්ඩතාව . කාර්ය සාධනය . කණ්ඩායම් වැඩ . වගකීම

ධනුක පෙරේරා

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි - රන් ණය

ධනුක පෙරේරාවිවිධ මුල්‍ය ශ්‍රේෂ්ත්‍රවල වසර 17 කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති ඔහු, ඔරියන්ට් ෆිනෑන්ස් වෙත සම්බන්ධ වීමට පෙර ස්වර්ණමහල් ෆිනෑන්ස් සමාගෙමහි ශාඛා මෙහෙයුම් සහ පරිපාලන සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා විය. ඔහු ව්‍යාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාවක් දරයි.

Thank you for your message. It has been sent.