අඛණ්ඩතාව . කාර්ය සාධනය . කණ්ඩායම් වැඩ . වගකීම

රමේෂ් ෂාෆ්ටර්

විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂක

රමේෂ් ෂාෆ්ටර්

මුදල් හා අලෙවිකරණය පිළිබඳ දශක දෙකක අත්දැකීම් සමගින් පොදු ලැයිස්තුගත කළ හා නොකළ සමාගම් කිහිපයක සේවය කිරීමට අමතරව ඔරියන්ට් ෆිනෑන්ස් පීඑල්සී හි අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලයට රමේෂ් ෂාෆ්ටර් මහතා නැවතත් පත් කර ඇත.

ඔහු වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේ (ශ්‍රි ලංකා අංශය​) සාමාජිකයෙකු වන අතර හිටපු සභා සාමාජිකයෙකු ද වේ.ඔහු 1994 වර්‍ෂයේ සිට ජනශක්ති ඉන්‍ෂුවරන්ස් සමාගමේ ලේකම් ලෙස කටයුතු කර තිබේ. 2004 වසරේදී ඔහුව ජනශක්ති ඉන්‍ෂුවරන්ස්හි අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩලයට පත් කරනු ලැබුවේය​.

Thank you for your message. It has been sent.