நேர்மை. செயல்திறன். குழுச்செயற்பாடு . பொறுப்புடைமை