நேர்மை. செயல்திறன். குழுச்செயற்பாடு . பொறுப்புடைமை

திரு.பிரகாஷ் A ஷாப்டர்

நிறைவேற்று அற்ற இயக்குனர்

திரு.பிரகாஷ் A ஷாப்டர்

Prakash Schaffter is the Cambridge-educated Managing Director of Janashakthi. He is one of the youngest ever Fellows of the Chartered Insurance Institute and with over 25 years of experience in the Insurance industry in both Sri Lanka and the United Kingdom, he has over time emerged to become a leading Insurance personality in Sri Lanka. He is also a former the President of the Insurance Association of Sri Lanka, who has through several industry related committees, led the discussion on regulatory changes, including the separation of Life and Non-Life business segments.

A former first class cricketer, he represented both Cambridge University and London University during his cricketing career. He is a former Secretary of Sri Lanka Cricket and also the former President and General Secretary of the Tamil Union Cricket and Athletic Club. He has also served as President of the Young Presidents Organisation of Sri Lanka.

Thank you for your message. It has been sent.