நேர்மை. செயல்திறன். குழுச்செயற்பாடு . பொறுப்புடைமை

திருமதி.இந்திராணி குணசேகர

சுதந்திர நிறைவேற்று அற்ற இயக்குனர்

திருமதி.இந்திராணி குணசேகர

Ms. Indrani Goonesekera is a Legal Consultant. She was the former Head Of Legal of the Hatton National Bank PLC a leading licensed commercial bank and a corporate listed on the Colombo Stock Exchange. She has served on the Bank’s Corporate Management for over 15 years and has functioned in the post of Deputy General Manager (Legal) for over 11 years, being overall responsible for advising and guiding the Bank on all legal aspects of the banking business and other operations. In addition to the post of Deputy General Manager (Legal), she was also the Board Secretary of the Bank responsible inter alia for advising and guiding the Board in conforming to and complying with all procedures, laws, rules and regulations applicable to the Bank as a Corporate , a Licensed Commercial Bank by the Monetary Board of the Central Bank of Sri Lanka and a Listed Corporate of the Colombo Stock Exchange . She was also Advisor to the Chairman of the Board of Directors of the Bank for a brief period. She has had a wide exposure to Banking and Finance, Corporate, Business and Commercial sectors.

She holds a Master in Laws (LLM) degree (UK) in Business and Commercial Law and is an Attorney-At-Law of the Supreme Court of the Republic of Sri Lanka.

She is a Member of the Bar Association of Sri Lanka.

Thank you for your message. It has been sent.