நேர்மை. செயல்திறன். குழுச்செயற்பாடு . பொறுப்புடைமை

திருமதி.மினெட்டே D.A. பெரேரா

சுதந்திர நிறைவேற்று அற்ற இயக்குனர்

திருமதி.மினெட்டே D.A. பெரேரா

Ms. Minette Perera was the Group Finance Director of the MJF Group, which comprises of several tea growing, packing and exporting companies, supplying the “Dilmah Tea” brand around the world, from September 2000 till March 2013. During the period of her employment with the MJF Group, she was appointed a Director of the MJF Group of Companies including MJF Holdings Limited and held the Board positions till December 2014. She has also held board positions before joining the MJF Group.

Ms. Perera currently serves on the Boards of First Capital Holdings PLC and its Subsidiaries as an Independent Non-Executive Director. Ms. Perera is also on the Boards of Dilmah Ceylon Tea Company PLC (formerly Ceylon Tea Services PLC) since September 2000, Kahawatte Plantations PLC since January 2001 and Talawakelle Tea Estates PLC since January 2012.

Ms. Perera is a Fellow Member of the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka, the Chartered Institute of Management Accountants of UK and the Association of Chartered accountant having worked in leading local and international companies as an Executive Director.

Thank you for your message. It has been sent.