நேர்மை. செயல்திறன். குழுச்செயற்பாடு . பொறுப்புடைமை

திரு. ஸ்ரியன் கூரே

சுதந்திர நிறைவேற்று அற்ற இயக்குனர்

திரு. ஸ்ரியன் கூரே

Mr. Sriyan Cooray currently serves as an Independent Non-Executive Director on the Board of National Development Bank PLC and was appointed as the Chairman of the Board Audit Committee from February 2019. He is a Fellow Member of the Chartered Institute of Management Accountants, UK.An accomplished banker with 28 years of experience at HSBC, Mr. Cooray has served in a wide range of areas ranging from Finance, Operations, Compliance, Administration and Retail Banking at HSBC and retired from HSBC – Sri Lanka and Maldives as the Chief Operating Officer in May 2018, his position he held from 2007.Whilst at HSBC, Mr. Cooray has also served on its Executive Committee for 25 years, a member of the Board of Trustees of the HSBC Provident and Pension Fund, and served on many internal committees of HSBC including the Assets and Liabilities Committee, Human Resource Policy Review Committee, HSBC’s IT Steering Committee and Chaired the Management Committee which comprised the bank’s second tier management.Mr. Cooray acted as the Bank’s CEO on numerous occasions in the last 15 years of his banking career with HSBC. He has gained a wealth of expertise from the widespread executive development offered by the HSBC Group. From an industry perspective, he Chaired the industry level Banking Technical Advisory Committee in 2015/2016 as a sub committee of the Sri Lanka Bankers Association. Prior to joining HSBC, Mr. Cooray has also been a part of Speville M & W Ltd, in the capacity of Financial Controller from 1987 – 1990 and prior to that he was engaged with KPMG Ford Rhodes Thornton & Company, Chartered Accountants. Mr Cooray Represented Sri Lanka in rugby & currently is the President of CR & FC.

Thank you for your message. It has been sent.