ශාඛා

අනුරාධපුර

අංක 561/3, මෛත්‍රීපාල සේනානායක මාවත,
නව නගරය, අනුරාධපුර

අම්පාර

අංක 01, ඩී.එස්. සේනානායක පාර,
අම්පාර

අවිස්සාවෙල්ල

අංක 20, රත්නපුර පාර,
අවිස්සාවේල්ල

ඇඹිලිපිටිය

අංක 77/1, නව නගර පාර,
පල්ලේගම, ඇඹිලිපිටිය

කළුතර

අංක 294/A, ගාලු පාර,
කළුතර උතුර, කළුතර

කෑගල්ල

අංක 218, ප්‍රධාන වීදිය,
කෑගල්ල.

කිලිනොච්චි

කරඩිපොක්කු හන්දිය, A9 පාර,
කිලිනොච්චි

කුරුණෑගල

අංක 16, ශාන්ත අන්තෝනි පාර,
කුරුණෑගල.

කොච්චිකඩේ

162/4, හලාවත පාර,
කොච්චිකඩේ

කොළඹ නගර ශාඛාව

අංක 53A, D. S. සේනානායක මාවත,
කොළඹ 08

ගම්පහ

අංක 11, රණතුංග පාර,
ගම්පහ

ගාල්ල

අංක 60/B, කොළඹ පාර,
කලුවැල්ල පාර, ගාල්ල

ත්‍රිකුණාමලය

අංක 323/1A, අහම්බරම් පාර,
ත්‍රිකුණාමලය

නුගේගොඩ

අංක 19, දුම්රිය මාවත,
නුගේගොඩ

නුවර එළිය

72, නුවර පාර, නුවර එළිය

ප්‍රධාන කාර්යාලය

අංක 61, ධර්මපාල මාවත,
කොළඹ 07

පානදුර

අංක 05, සිරිල් ජෑන්ස් මාවත,
පානදුර

පිළියන්දල

23/1, Sri Dewananda Road, Thumbowia, Piliyandala.

පුත්තලම

අංක 116, කුරුණෑගල පාර,
පුත්තලම

පොළොන්නරුව

අංක 13/2, රෝහල් හන්දිය,
පොළොන්නරුව

බණ්ඩාරවෙල

අංක 374, බදුල්ල පාර,
බණ්ඩාරවෙල

බලංගොඩ

අංක 86, බාන්ස් රත්වත්ත මාවත,
බලන්ගොඩ

භලාවත

අංක 3B, බසාර් වීදිය,
භලාවත

මඩකලපුව

අංක 290, තිරුමලෙයි පාර,
මඩකලපුව

මහනුවර

අංක 319, ඩී.එස්. සේනානායක වීදිය,
මහනුවර

මාතර

අංක 38, දුම්රිය ස්ථානය පාර,
මාතර

මීගමුව

අංක 38, ශාන්ත ජෝශප් වීදිය,
මීගමුව

යාපනය

අංක 550, රෝහල් පාර,
යාපනය

රත්නපුරය

අංක 172, ප්‍රධාන වීදිය,
රත්නපුරය

වත්තල

අංක 460, මීගමුව පාර,
වත්තල

වවුනියාව

අංක 115, නුවර පාර,
වවුනියාව

හම්බන්තොට

අංක 33/C, තිස්ස පාර,
හම්බන්තොට

හොරණ

අංක 254, පානදුර පාර,
හොරණ
ශාඛාව හමු නොවීය

ඇමතුමක් වෙන් කරගන්න

කරුණාකර පහත ඇති පෝරමය පුරවන්න, අපි පැය 24ක් ඇතුළත ඔබ අමතන්නෙමු.

    service-form-banner-image