ලීසිං ගණක යන්ත්‍රය

වාහන වර්ගය

ඔබගේ වාහන වර්ගය සහ ලියාපදිංචි තත්ත්වය තෝරන්න.

වාහනයේ වටිනාකම

යෝජනා ක්‍රමය තෝරන්න

ඔබගේ සම්බන්ධතා තොරතුරු

සුභ පැතුම්!

0.00 LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb LKR

මූලික ගෙවීම (විකල්පිතයි)

මූලික ගෙවීම
0.00
LKR
සම්පූර්ණ වාහන වටිනාකම
0.00
LKR
වාහනයේ වටිනාකම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මූලික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
Select Plan

4 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
400,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
90% දක්වා

6 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
300,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
60% දක්වා

6 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
460,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
95% දක්වා

3 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
470,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
87% දක්වා

4 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
480,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
95% දක්වා

6 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
490,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
82% දක්වා

4 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
450,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
85% දක්වා

5 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
500,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
90% දක්වා

6 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
460,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
95% දක්වා

3 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
470,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
87% දක්වා

4 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
480,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
95% දක්වා

6 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
490,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
82% දක්වා

4 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
400,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
90% දක්වා

6 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
500,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
88% දක්වා

7 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
450,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
86% දක්වා

5 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
350,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
84% දක්වා

4 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
450,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
82% දක්වා

3 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
550,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
80% දක්වා

4 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
400,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
90% දක්වා

6 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
300,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
60% දක්වා

6 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
460,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
95% දක්වා

3 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
470,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
87% දක්වා

4 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
480,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
95% දක්වා

6 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
490,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
82% දක්වා

3 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
600,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
80% දක්වා

5 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
660,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
82% දක්වා

4 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
440,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
84% දක්වා

6 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
430,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
86% දක්වා

7 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
590,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
88% දක්වා

5 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
650,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
90% දක්වා

3 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
550,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
80% දක්වා

4 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
450,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
82% දක්වා

5 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
350,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
84% දක්වා

7 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
450,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
86% දක්වා

6 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
500,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
88% දක්වා

4 අවුරුදු යෝජනා ක්‍රමය

මූලික ගෙවීම
400,000.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික ගෙවීම
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR/Month
උපරිම ලීසිං මුදල
90% දක්වා

ඇමතුමක් වෙන් කරගන්න

කරුණාකර පහත ඇති පෝරමය පුරවන්න, අපි පැය 24ක් ඇතුළත ඔබ අමතන්නෙමු.

    service-form-banner-image