අඛණ්ඩතාව . කාර්ය සාධනය . කණ්ඩායම් වැඩ . වගකීම

ඔබගේ ඕනෑම අවශ්‍යතාවයක් සඳහා අපට කතාකරන්න.

ප්‍රධාන කාර්යාලය

  ඔරියන්ට් ෆිනෑන්ස් PLC,
අංක 61, ධර්මපාල මාවත, කොළඹ 07,
ශ්‍රී ලංකාව.

  +94 (0) 11 757 7577
  +94 (0) 11 757 7511

  [email protected]

ඔබට ආසන්නම ශාඛාව හෝ පහසු මධ්‍යස්ථානය සොයන්න

ව්‍යාපාරික වේලාවන්

සඳුදා – සිකුරාදා: 8.30 සිට ප.ව 5.00 දක්වා
සෙනසුරාදා – 8.30 – ප.ව 12.30

ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය ඔම්බුඩ්ස්මන්

අංක 143A, වජිර පාර, කොළඹ 5.
+94 11 259 5624
  +94 11 259 5625
  [email protected]
www.financialombudsman.lk

Thank you for your message. It has been sent.