ස්ථාවර තැන්පතු ගණක යන්ත්‍රය

තැන්පතු වර්ගය

Choose your Fixed Deposit Type

තැන්පතුව

Fixed Deposit Amount

සැලසුම තෝරන්න

Choose Your Plan

ඔබගේ සම්බන්ධතා තොරතුරු

කරුණාකර පෝරමය පුරවන්න, අපගේ කණ්ඩායම පැය 24ක් ඇතුළත ඔබ අමතනු ඇත

සුභ පැතුම්

0.00 LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb LKR
තැන්පතුව
0.00
LKR
තැන්පතුව
0
LKR
තැන්පතුව
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
සැලසුම තෝරන්න
ඇස්තමේන්තු පමණි
යම් ද්‍යෝෂයක් මතු වී ඇත. කරුණාකර නැවත උත්සාහ කරන්න
තෝරාගත් ප්‍රවර්ගය සඳහා සැලසුම් නොමැත

1 මස සැලසුම් මාස සැලසුම්(නිර්දේශිතයි)

කල් පිරෙන පොලිය1
1
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
මාසික පොලිය
1
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
කල් පිරෙන පොලිය
1
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
කල් පිරෙන විට ලැබිය යුතු මුළු මුදල:
0.00
LKRMnMillionBnBillionkMonthmPoundLb
LKR
නියමයන් සහ කොන්දේසි අදාළ වේ
ඔබ ඔබේ සිහිනය සැබෑ කර ගැනීමේ පළමු පියවර ගෙන ඇත.
ඉදිරි පැය 24 ඇතුළත අපි ඔබ හා සම්බන්ධ වන්නෙමු.
අප හා එක් වන්න

ඇමතුමක් වෙන් කරගන්න

කරුණාකර පහත ඇති පෝරමය පුරවන්න, අපි පැය 24ක් ඇතුළත ඔබ අමතන්නෙමු.

    service-form-banner-image