ඉජාරා විකල්ප මූල්‍ය

ijrah-alt-finance

ඔරියන් ඉජාරහ විකල්ප මූල්‍ය ක්‍රමය තුලින් උපරිම කල්බදු මුදල ඔබට ගැලපෙන පරිදි සකස් කරන ලද කුලී පැකේජ සහ කරදරයකින් තොර සේවාවක් ඔබේ දොරකඩටම සපයයි.

අවශ්‍ය ලියකියවිලි

  • ජාතික හැඳුනුම්පත් පිටපත
  • ඇපකරුවන් දෙදෙනෙක්
  • ආදායම් මූලාශ්‍ර ලේඛන

සුදුසුකම් නිර්ණායක වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි ඕනෑම පුද්ගලයෙකු හෝ වාහනයක් මිලදී ගැනීමට කැමති, ආපසු ගෙවීමේ හැකියාව ඇති සංවිධානයක් කල්බදු සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලබයි.

ඔබට අලුත්ම, ප්‍රතිසංස්කරණය කළ හෝ ලියාපදිංචි වාහනයක් මිලදී ගැනීමට ලීසිං සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැක.

ඇමතුමක් වෙන් කරගන්න

කරුණාකර පහත ඇති පෝරමය පුරවන්න, අපි පැය 24ක් ඇතුළත ඔබ අමතන්නෙමු.

    service-form-banner-image
    Skip to content