දුමින්ද විජේවර්ධන මහතා

duminda-w

දුමින්ද මහතා දශක දෙකකට ආසන්න අඛණ්ඩ අත්දැකීම් ඇති ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරුවෙකු වන අතර ඔහු ප්‍රතිසාධන පිළිබඳව විශේෂ දැනුමක් ඇති තැනැත්තෙකි. ඔහු ඔරියන්ට් ෆිනෑන්ස් පීපල්ස් (කලින් බාර්ට්ලීට් ෆිනෑන්ස් පීපල්ස්) සමඟ 2007 දී ප්‍රතිසාධන නිලධාරියෙකු ලෙස වැඩ කිරීමට පටන් ගත්තේය. එතැන් සිට, ඔහු මධ්‍යම ප්‍රතිසාධන, ශාඛා ප්‍රතිසාධන, ප්‍රාදේශීය ප්‍රතිසාධන, සහ පූර්ව නීතිමය ප්‍රතිසාධන ඇතුළු විවිධ ප්‍රතිසාධන කළමනාකරණ භූමිකාවන්හි විශිෂ්ටත්වය දක්වා ඇත. ඔහුගේ කැපී පෙනෙන ජයග්‍රහණ වාර්තාව අගයමින් ඔහු 2022 ජූලි 1 වන දින ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු – ප්‍රතිසාධන ලෙස පත් කරන ලදී.

ඇමතුමක් වෙන් කරගන්න

කරුණාකර පහත ඇති පෝරමය පුරවන්න, අපි පැය 24ක් ඇතුළත ඔබ අමතන්නෙමු.

    service-form-banner-image