මිනෙට් ඩී.ඒ. පෙරේරා මහත්මිය

Ms. Minette D. A. Perera

මිනෙට් පෙරේරා මහත්මිය 2000 සැප්තැම්බර් සිට 2013 මාර්තු දක්වා ලොව පුරා “Dilmah Tea” සන්නාමය සපයන තේ වගා, ඇසුරුම් සහ අපනයන සමාගම් කිහිපයකින් සමන්විත MJF සමූහයේ සමූහ මූල්‍ය අධ්‍යක්ෂවරිය ලෙස කටයුතු කළාය.
MJF සමූහ ව්‍යාපාරයේ සේවයේ යෙදී සිටි ඇය MJF Holdings Limited ඇතුළු MJF සමූහ ව්‍යාපාරයේ අධ්‍යක්ෂවරියක් ලෙස පත් කර 2014 දෙසැම්බර් දක්වා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල තනතුරු සාමාජිකාවක් ලෙස කටයුතු කර ඇත.
පෙරේරා මහත්මිය දැනට ෆස්ට් කැපිටල් හෝල්ඩිංග්ස් පීඑල්සී සහ එහි අනුබද්ධ ආයතනවල ස්වාධීන විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂවරියක ලෙස කටයුතු කරයි. පෙරේරා මහත්මිය 2000 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට Dilmah Ceylon Tea Company PLC (කලින් Ceylon Tea Services PLC), 2001 ජනවාරි සිට කහවත්ත වැවිලි පීඑල්සී සහ 2012 ජනවාරි සිට තලවාකැලේ තේ වතු පීඑල්සී යන ආයතනවල අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලවලද සාමාජිකාවක් ලෙස වර්තමානයේ කටයුතු කරති.
පෙරේරා මහත්මිය ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ආයතනයේ, එක්සත් රාජධානියේ වරලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ආයතනයේ සහ වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ සංගමයේ සාමාජික සාමාජිකාවක් ලෙස ප්‍රමුඛ දේශීය හා ජාත්‍යන්තර සමාගම්වල සේවය කර ඇත.

ඇමතුමක් වෙන් කරගන්න

කරුණාකර පහත ඇති පෝරමය පුරවන්න, අපි පැය 24ක් ඇතුළත ඔබ අමතන්නෙමු.

    service-form-banner-image