திரு.சதுர குலதிலக

Chatura Kulatilaka

ICT இன் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள திரு.சதுர குலதிலக, வங்கியல்லாத நிதியியல் துறையில் ஒரு தசாப்தத்திற்கும் மேலான அனுபவத்தை அந்தந்த அறிவுப் பகுதிகளில் தொழில்முறைத் தகுதிகளுடன் பெற்றுள்ளார். நீண்ட கால மற்றும் குறுகிய கால இலக்குகளை அடைவதில் நிறுவனத்திற்கு பலமாக இருந்துள்ளார்.

அழைப்பைக் கோருங்கள்

படிவத்தை நிரப்பவும், எங்கள் குழு 24 மணி நேரத்திற்குள் உங்களைத் தொடர்பு கொள்ளும்.

    service-form-banner-image